Mainframe

System Class

System class:Mainframe
system in this class:Sun Fire 6800
system in this class:IBM 360 Model 65
system in this class:IBM 700 Series
system in this class:IBM 7000 Series
system in this class:IBM System 370 Model 148
system in this class:IBM S/390 Processor Card
system in this class:IBM 4341
system in this class:Burroughs B5000
system in this class:Univac 9000 Series
system in this class:Univac I
system in this class:Amdahl 470 V/6
system in this class:Hitachi HITAC M680